Joke Wielink

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden Joke Wielink Advies en Coaching. Zij is actief op de diensten Budgetcoaching, Loopbaanadvies, Outplacement en Re-integratie. Het doel van de betalingsvoorwaarden is om de cliënt op de hoogte te stellen van de betalingsvoorwaarden welke worden gehanteerd.

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen uiterlijk 30 dagen dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op IBAN [IBAN] ([naam bank]) ten name van Joke Wielink Advies en Coaching te Raalte onder vermelding van factuurnummer.

Voor trajecten langer dan drie maanden wordt er per maand een gelijk deel gefactureerd en dient dit bedrag binnen uiterlijk 30 dagen dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op IBAN [IBAN] ([naam bank]) betaald te worden ten name van Joke Wielink Advies en Coaching te Raalte onder vermelding van factuurnummer.

Verstrijken van de betalingstermijn

Bij het verstrijken van de betalingstermijn is een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de opdrachtgever een particulier is. In dit geval is de wettelijke rente verschuldigd. Zodra de opdrachtgever in gebreke is worden alle (toekomstige) vorderingen van Joke Wielink Advies en Coaching op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Joke Wielink Advies en Coaching is in dat geval bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

Niet nakomen betalingsverplichtingen

Indien de opdrachtgever inzake de tijdige betalingsverplichting in gebreke blijft, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van de betaling voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 250,00 exclusief btw, tenzij de opdrachtgever een particulier is in welk geval de incassokosten worden begroot conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Onmiddelijk opeisbare betalingen

In geval van financiële problemen van opdrachtgever worden alle verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Hieronder wordt verstaan liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling; beslaglegging ten laste van de opdrachtgever; toepassing van schuldsaneringsregeling bij opdrachtgever en/of overmacht. Joke Wielink, Advies en Coaching is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

Geschillen

De rechter te Zwolle is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen die mochten ontstaan tussen de opdrachtgever en Joke Wielink Advies en Coaching. Joke Wielink, Advies en Coaching blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.