Joke Wielink

Privacy beleid

Privacy beleid

Joke Wielink Advies en Coaching is actief op genoemde diensten. Ten behoeve van haar activiteiten registreert zij gegevens van haar cliënten waarbij zij voldoet aan haar wettelijke verplichting conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming kortweg ‘de AVG’. Het doel van dit privacy beleid is de cliënten op de hoogte te stellen van de aard van de gegevens die worden verwerkt, waarom ze worden verwerkt, wat er mee gebeurt en welke rechten een cliënt heeft ten aanzien van de gegevensverwerking.

Artikel 1: Definitie

In dit privacy beleid wordt beschreven hoe de gegevens van de cliënt, die zich heeft gewend tot, of is verwezen naar Joke Wielink Advies en Coaching met het verzoek hem of haar te adviseren, begeleiden en ondersteunen, wordt vastgelegd.

Artikel 2: Vastlegging van de gegevens

Ten behoeve van het realiseren van de activiteiten van Joke Wielink Advies en Coaching worden er op een verantwoorde wijze gegevens vastgelegd . Er worden geen gegevens vastgelegd voor andere activiteiten dan hierboven bedoeld.

Artikel 3. Registratie van gegevens

Joke Wielink Coaching legt, bij de start van een traject, de volgende gegevens vast:

Algemene gegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Leeftijd en geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geslacht
 • Contactgegevens

Budgetcoaching:

 • Financiële gegevens met betrekking tot inkomsten en uitgaven

Loopbaanadvies, Outplacement en Re-integratie:

 • Opleidingsgegevens
 • Arbeidsverleden
 • Arbeidsbeperkingen vanuit de Arbeidsdeskundige Rapportage
 • Interesses inzake vacatures cq toekomstig werk
 • Interesses inzake opleidingen

Bovenstaand overzicht is niet uitputtend.

Daarnaast wordt de verstrekte informatie gegeven, tijdens gesprekken, door de cliënt die van belang (kan) zijn, geregistreerd. De cliënt wordt te allen tijde geïnformeerd over de geregistreerde gegevens middels een rapportage. Deze rapportage omvat naast bovenstaande gegevens ook de activiteiten welke de cliënt tijdens het traject heeft uitgevoerd alsmede de behaalde resultaten.

Artikel 4: Bewaren, verwijdering en vernietiging persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden na vijf jaar bewaard en vervolgens uit de registratie verwijderd en vernietigd tenzij de wet verlangt dat we deze gegevens langer bewaren.

Artikel 5. Recht op inzage

De cliënt heeft het recht om zijn geregistreerde gegevens in te zien. Daartoe kan cliënt schriftelijk een verzoek indienen. Joke Wielink Advies en Coaching verstrekt de cliënt binnen vier weken een overzicht van de vastgelegde gegevens.

Indien Joke Wielink Advies en Coaching, door omstandigheden, de cliënt niet meer kan adviseren, begeleiden of ondersteunen dan zal Joke Wielink Adies en  Coaching in overleg met Cliënt de persoonsgegevens voor een derde beschikbaar stellen voor zover dit nodig is om de dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren en voortzetten.

Bij wettelijke verplichtingen kunnen de persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Cliënt wordt hier te allen tijde over geïnformeerd.

Artikel 6 Recht op correctie, aanvulling of verwijdering

Op schriftelijk verzoek van de cliënt kunnen onjuiste en/of onvolledige gegevens worden aangepast cq verwijderd. Joke Wielink Advies en Coaching deelt de cliënt schriftelijk binnen vier weken mee of aan dit verzoek kan worden voldaan. Mocht Joke Wielink Advies en Coaching niet aan het verzoek kunnen voldoen dan zal dit schriftelijk worden onderbouwd. Indien het verzoek wordt toegekend, zal de aanpassing binnen 14 werkdagen worden uitgevoerd.

Artikel 7 Klachtenregeling

Indien cliënt van mening is dat de bepalingen in dit reglement niet worden nageleefd dan kan hij zich richten tot Joke Wielink Advies en Coaching. Mocht, na overleg, de menig van cliënt ongewijzigd blijven dan kan cliënt zich vervolgens melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 8 Vankrachtwording

Dit reglement is van toepassing verklaard per 1 december 2020 voor alle activiteiten van Joke Wielink Advies en Coaching